Showing 1–12 of 15 results

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 33 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 112 m³/h
  Cột Áp: 32 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 55 m³/h
  Cột Áp: 30 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 76 m³/h
  Cột Áp: 29 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 12 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 12 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 15 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 15 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 45.6 m³/h
  Cột Áp: 17 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 45.6 m³/h
  Cột Áp: 17 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 19 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 10 m